LMHT mở 6 Trang phục Halloween và Vinh Danh 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới

LMHT mở 6 Trang phục Halloween và Vinh Danh 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới

Malzahar Tam Đại Danh Thần (Quà Vinh Danh 5)

LMHT mở 6 Trang phục Halloween và Vinh Danh 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới

Leblanc Phù Thủy

LMHT mở 6 Trang phục Halloween và Vinh Danh 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới 2

Anivia Phù Thủy và Senna Phù Thủy

LMHT mở 6 Trang phục Halloween và Vinh Danh 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới 3

Facebook